بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی

دانلود طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

دانلود طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

دانلود طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی توجیه اقتصادی پروژه ۲ مبلغ سرمایه اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۴ تومان بوده است . که این مبلغ را نزد بانک می گذاریم سالانه ۱۴% سود تعلق می گرفت در صورتیکه نسبت سود به سرمایه ما در پروژه بسیار بیشتر از مبلغ بانکی آن می باشد . دریافت مجوز کار ۳ هر یک از افراد بخواهند مدیریت یک آموزشگاه را بر عهده بگیرند . باید پس از تعلیم دیدن گذراندن دوره های  آموزشی می تواند با مراجعه کردن به یکی از سازمان های فنی حرفه ای به طو...

ادامه مطلب