بایگانی برچسب ها: پروژه کارآفرینی صنعت چای و بسته بندی چای

دانلود پروژه کارآفرینی صنعت چای و بسته بندی چای

دانلود پروژه کارآفرینی صنعت چای و بسته بندی چای

صنعت چای و بسته بندی چای فهرست كليات و شناخت طرح: 4 موضوع شركت: 4 مقدمه: 5 پيشينه چاي ، در ايران 10 چاي از ايران به اروپاي شرقي رفت 12 چاي از ايران به اروپاي شرقي رفت 13 چاي ختايي خانه 13 كشت چاي و مناسبات توليدي كشاورزي 19 تقسيم كار 21 اشتغال زايي 23 فرآوري 23 گونه هاي فرآورد چاي 25 چاي مادر مخدر 26 چاي ماده خواب شكن 27 نرم كردن گوشت 30 رنگ 31 كاربردهاي جنبي 32 پيش گيري از غريب گز 32 پيش گيري از غريب گز 33 تشخيص فرد خطاكار 33 1-محصول: ...

ادامه مطلب