بایگانی برچسب ها: پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

پروکسی سرور فهرست مطالب چكيده.. 1 مقدمه:.. 1 ادراك پروكسي سرور.. 3 خصوصيات پروكسي سرور.. 5 نهان‌سازي توزيع شده:.. 6 نهان‌سازي مبتني بر ساختار آرايه‌اي.. 6 پروتكل‌ مسير يابي نهان‌سازي آرايه‌ (CARP) 9 امنيت ديواره آتش.. 9 بسته‌هاي فيلترگذاري پويا:.. 9 بسته‌هاي اخطار دهنده و واقعه‌نگار.. 10 سنديت پروكسي به پروكس.. 10 پشتيباني بهتر انتشار وب.. 11 افزايش INTERQPERABITITY.. 12 پشتيباني ساكسنر(Socks) نسخه 4.3q. 13 دسته‌بندي مجازي.. 13 بهبود مديريت.. 13...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

پروکسی سرور فهرست مطالب چكيده.. 1 مقدمه:.. 1 ادراك پروكسي سرور.. 3 خصوصيات پروكسي سرور.. 5 نهان‌سازي توزيع شده:.. 6 نهان‌سازي مبتني بر ساختار آرايه‌اي.. 6 پروتكل‌ مسير يابي نهان‌سازي آرايه‌ (CARP) 9 امنيت ديواره آتش.. 9 بسته‌هاي فيلترگذاري پويا:.. 9 بسته‌هاي اخطار دهنده و واقعه‌نگار.. 10 سنديت پروكسي به پروكس.. 10 پشتيباني بهتر انتشار وب.. 11 افزايش INTERQPERABITITY.. 12 پشتيباني ساكسنر(Socks) نسخه 4.3q. 13 دسته‌بندي مجازي.. 13 بهبود مديريت.. 13...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

پروکسی سرور فهرست مطالب چكيده  1 مقدمه:  1 ادراك پروكسي سرور. 4 خصوصيات پروكسي سرور. 7 نهان‌سازي توزيع شده:. 7 نهان‌سازي مبتني بر ساختار آرايه‌اي… 7 پروتكل‌ مسير يابي نهان‌سازي آرايه‌ (CARP) 10 امنيت ديواره آتش…. 11 بسته‌هاي فيلترگذاري پويا:. 11 بسته‌هاي اخطار دهنده و واقعه‌نگار. 12 سنديت پروكسي به پروكس…. 13 پشتيباني بهتر انتشار وب… 13 افزايش INTERQPERABITITY.. 14 پشتيباني ساكسنر(Socks) نسخه 4.3q. 15 دسته‌بندي...

ادامه مطلب