بایگانی برچسب ها: پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

پروکسی سرور فهرست مطالب چکیده.. ۱ مقدمه:.. ۱ ادراک پروکسی سرور.. ۳ خصوصیات پروکسی سرور.. ۵ نهان‌سازی توزیع شده:.. ۶ نهان‌سازی مبتنی بر ساختار آرایه‌ای.. ۶ پروتکل‌ مسیر یابی نهان‌سازی آرایه‌ (CARP) 9 امنیت دیواره آتش.. ۹ بسته‌های فیلترگذاری پویا:.. ۹ بسته‌های اخطار دهنده و واقعه‌نگار.. ۱۰ سندیت پروکسی به پروکس.. ۱۰ پشتیبانی بهتر انتشار وب.. ۱۱ افزایش INTERQPERABITITY.. 12 پشتیبانی ساکسنر(Socks) نسخه ۴٫۳q. 13 دسته‌بندی مجازی.. ۱۳ بهبو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

پروکسی سرور فهرست مطالب چکیده.. ۱ مقدمه:.. ۱ ادراک پروکسی سرور.. ۳ خصوصیات پروکسی سرور.. ۵ نهان‌سازی توزیع شده:.. ۶ نهان‌سازی مبتنی بر ساختار آرایه‌ای.. ۶ پروتکل‌ مسیر یابی نهان‌سازی آرایه‌ (CARP) 9 امنیت دیواره آتش.. ۹ بسته‌های فیلترگذاری پویا:.. ۹ بسته‌های اخطار دهنده و واقعه‌نگار.. ۱۰ سندیت پروکسی به پروکس.. ۱۰ پشتیبانی بهتر انتشار وب.. ۱۱ افزایش INTERQPERABITITY.. 12 پشتیبانی ساکسنر(Socks) نسخه ۴٫۳q. 13 دسته‌بندی مجازی.. ۱۳ بهبو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

پروکسی سرور فهرست مطالب چکیده  ۱ مقدمه:  ۱ ادراک پروکسی سرور. ۴ خصوصیات پروکسی سرور. ۷ نهان‌سازی توزیع شده:. ۷ نهان‌سازی مبتنی بر ساختار آرایه‌ای… ۷ پروتکل‌ مسیر یابی نهان‌سازی آرایه‌ (CARP) 10 امنیت دیواره آتش…. ۱۱ بسته‌های فیلترگذاری پویا:. ۱۱ بسته‌های اخطار دهنده و واقعه‌نگار. ۱۲ سندیت پروکسی به پروکس…. ۱۳ پشتیبانی بهتر انتشار وب… ۱۳ افزایش INTERQPERABITITY.. 14 پشتیبانی ساکسنر(Socks) نسخه ۴٫۳q. 15 دسته‌ب...

ادامه مطلب