بایگانی برچسب ها: پوست اندازی پیازهای ليليوم

دانلود مقاله تشریح گیاه لیلیوم

دانلود مقاله تشریح گیاه لیلیوم

تشریح گیاه لیلیوم فهرست مطالب: تشریح گیاه لیلیوم.. ۱ پیازها.. ۱ ریشه ها.. ۴ ساقه ها.. ۵ برگ ها.. ۷ دم برگ.. ۸ گل ها.. ۹ دانه های نوع cordiocrinum گیاه گوشت خوار.. ۹ (تکثیر).. ۹ تکثیر با دانه (تولید مثل لیلیوم ها).. ۱۰ مکشلات و بیماری های گل لیلیوم.. ۱۰ آفات:.. ۱۱ مارها و کرمها.. ۱۱ پرندگان.. ۱۲ سوسکهای گل لیلیوم.. ۱۳ Lilythrips. 14 Nematodes. 15 Bulbmite. 15 توزیع جغرافیایی گونه ها.. ۱۶ خلاصه ای از تاریخچه گونه های پیوندی.. ۱۹ رویش cadiocr...

ادامه مطلب