بایگانی برچسب ها: پوست اندازی پیازهای ليليوم

دانلود مقاله تشریح گیاه ليليوم

دانلود مقاله تشریح گیاه ليليوم

تشریح گیاه ليليوم فهرست مطالب: تشریح گیاه ليليوم.. 1 پیازها.. 1 ریشه ها.. 4 ساقه ها.. 5 برگ ها.. 7 دم برگ.. 8 گل ها.. 9 دانه های نوع cordiocrinum گیاه گوشت خوار.. 9 (تکثیر).. 9 تکثیر با دانه (تولید مثل ليليوم ها).. 10 مکشلات و بیماری های گل ليليوم.. 10 آفات:.. 11 مارها و کرمها.. 11 پرندگان.. 12 سوسکهای گل ليليوم.. 13 Lilythrips. 14 Nematodes. 15 Bulbmite. 15 توزیع جغرافیایی گونه ها.. 16 خلاصه ای از تاریخچه گونه های پیوندی.. 19 رویش cadiocri...

ادامه مطلب