بایگانی برچسب ها: پيامدهاي كودك آزاري

بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين

بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين

روش تحقیق بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره هاي بعدي زندگي  فهرست مطالب چكيده مقدمه : طرحمسأله و بیان موضوع حوزه‌ها ومفاهیم نظری شرارت و خشونت آموخته شده : يادگيري اجتماعي-مشاهده ای؛ پيامدهاي كودك آزاري تعريف مفاهیم تعريف پرخاشگري: تعريف كودك‌آزاري سؤالات و فرضياتپژوهش روششناسی پژوهش جامعه و نمونه آماري يافته‌ها و داده هایآماري ماههاي محكوميت گزارش آزمون فرضيه‌ها: دستان پر خشم پدر، آغوش ...

ادامه مطلب