بایگانی برچسب ها: پيامدهاي كودك آزاري

بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین

بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین

روش تحقیق بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی  فهرست مطالب چکیده مقدمه : طرحمسأله و بیان موضوع حوزه‌ها ومفاهیم نظری شرارت و خشونت آموخته شده : یادگیری اجتماعی-مشاهده ای؛ پیامدهای کودک آزاری تعریف مفاهیم تعریف پرخاشگری: تعریف کودک‌آزاری سؤالات و فرضیاتپژوهش روششناسی پژوهش جامعه و نمونه آماری یافته‌ها و داده هایآماری ماههای محکومیت گزارش آزمون فرضیه‌ها: دستان پر خشم پدر، آغوش ...

ادامه مطلب