بایگانی برچسب ها: پیش‌گیری از پول‌شویی

دانلود رایگان مقاله پول‌شویی

دانلود رایگان مقاله پول‌شویی

پول‌شویی: مفهوم، آثار و سیاست جنایی ایران چکیده: در این مقاله نویسنده به دنبال تحلیل مفهومی پول‌شویی از منظر حقوقی و اقتصادی و آثار آن بر شؤون مختلف جامعه است. هم‌چنین بررسی سابقة تاریخی تحصیل درآمد نامشروع در ایران و قوانین موضوعه، اسناد بین‌المللی،‌ازجمله کنوانسیون پالرمو،‌ و قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب بهمن ماه 1386 و مراجع بررسی‌کننده و اقدام‌کننده از منظر غیرکیفری (پیش‌گیری) و کیفری هدف این مقاله بوده است. نویسنده ضمن اشاره به نظام مجازات‌های قانون مبارزه با پول...

ادامه مطلب