بایگانی برچسب ها: پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری فهرست مطالب پيشگفتار 4 فصل اول 6 كليات 6 الف – مفهوم مسئوليت مدني : 7 ب – اقسام آن از نظر منشأ : 7 2- ضمان قهري (الزامات خارج از قرار داد) : 8 مبحث دوم – موضوع مسئوليت مدني : 9 مبحث سوم – اركان مسئوليت مدني : 14 1- فعل زيانبار : 14 فصل دوم 19 قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر 19 مبحث اول – جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي 20 الف – حقوق فرانسه و نظامهاي مشابه : 21 ب – كامن لا : 22 ج – حقوق اير...

ادامه مطلب