بایگانی برچسب ها: پیوند دعوای متقابل با دعوای اصلی

کارتحقیقی بررسی حقوق خواهان و خوانده

کارتحقیقی بررسی حقوق خواهان و خوانده

بررسی حقوق خواهان و خوانده در اولین جلسه دادرسی چکیده: هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند . عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب ا...

ادامه مطلب