بایگانی برچسب ها: چارت سازمانی قسمت مالی

دانلود پروژه مالی صنعت چین چین

دانلود پروژه مالی  صنعت چین چین

دانلود پروژه مالی  صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی فهرست مطالب  تاریخچه فعالیت  1 فعالیت  اصلی شرکت       3  وضعیت  اشتغال  4  توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت 4  سرپرست  حسابداری  صنعتی      7 برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش          13  سیستم انبارداری           15  تعریف  انبار        15  وضع  طبیعی  انبارها       16  کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار      20  سایر کارکنان      20 رسید انبار          21  ب...

ادامه مطلب