بایگانی برچسب ها: چارت سازمانی قسمت مالی

دانلود پروژه مالی صنعت چین چین

دانلود پروژه مالی  صنعت چین چین

دانلود پروژه مالی  صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی فهرست مطالب  تاریخچه فعالیت  ۱ فعالیت  اصلی شرکت       ۳  وضعیت  اشتغال  ۴  توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت ۴  سرپرست  حسابداری  صنعتی      ۷ برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش          ۱۳  سیستم انبارداری           ۱۵  تعریف  انبار        ۱۵  وضع  طبیعی  انبارها       ۱۶  کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار      ۲۰  سایر کارکنان      ۲۰ رسید انبار          ۲۱  بر گ د...

ادامه مطلب