بایگانی برچسب ها: چشم اندازهاي فرهنگي

دانلود پروژه شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

دانلود پروژه شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت فهرست فصل اول : ۸ مقدمه ۸ ۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت ۱۱ نظریات مرتبط با فراغت ۱۳ اهداف گذران فراغت ۱۴ ویژگیهای فعالیتهای فراغتی ۱۶ کار دلخواه و آزاد در وقت آزاد ۱۷ فراغت و تفریح در دین ۱۹ ابعاد اقتصادی گذران فراغت ۲۰ تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت ۲۱ تقسیم بندی وقت آزاد ۲۳ نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی ۲۴ تأثیر اوقات فراغت در معماری ۲۷ جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت ۲۸ سابقه برنامه ریزی فرا...

ادامه مطلب