بایگانی برچسب ها: چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

دانلود مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

دانلود مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل فهرست مطالب مقدمه قواعد حلّ تعارض قوانین در چک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک قلمرو اجرای پیمان دوّم :قلمرو و راه حلهای حقوق داخلی سوم : قواعد تعارض قوانین در چک قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشی از چک ۱-۲ . اهلیّت اهلیّت محالٌ علیه چک ۲-۲ قصد ورضا ۳-۲ . جهت تعهدات براتی قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات ۲٫ الغای دستور توقیف محل مهلت طرح دعوی  مقدمه – ۱- چک مثل سایرا...

ادامه مطلب