بایگانی برچسب ها: چگونه خلاقيت كودكان از بين مي رود

دانلود مقاله عوامل تأثیر گذار بر خلاقیت

دانلود مقاله عوامل تأثیر گذار بر خلاقیت

دانلود مقاله عوامل تأثیر گذار بر خلاقیت عوامل تأثیر گذار بر خلاقیت مرور سوابق نظری و پیشینه مورد مطالعه: یحیی بیات ۱۳۸۰ در تحقیقی که با عنوان عوامل درون مدرسه ای موثر بر خلاقیت دانش آموزان انجام داده نشان می دهد که بین رفتارهای حمایتی، هدایتی، و ممانعتی مدیر و خلاقیت دانش اموزان رابطه معنادار آماری وجود ندارد ولی بین جنسیت و خلاقیت همبستگی معناداری وجود دارد. پسران در مقایسه با دختران از نظر خلاقیت (مجموع نمرات  و انعطاف پذیری و بسط و ا...

ادامه مطلب