بایگانی برچسب ها: تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ

دانلود پایان نامه تولیدانرژی با توربین های گازی

دانلود پایان نامه تولیدانرژی با توربین های گازی

تولیدانرژی با توربین های گازی فهرست مطالب فصل اول – مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5 ۱-۱مقدمه فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ ۲-۱ خوردگی داغ ۲-۲ واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق ۲-۲-۱ گوگرد ۲-۲-۲ سدیم ۲-۲-۳ وانادیوم ۲-۳ تشکیل رسوب ۲-۴ تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ ۲-۴-۱ اثر ترکیبات وانادیوم ۲-۴-۲ اثر سولفات سدیم ۲-۴-۳ اثر کلرید ۲-۴-۴ اثر گوگرد ۲-۵ روشهای مطالعه خوردگی داغ ۲-۵-۱ روش مشعلی(Burner Rig Tes...

ادامه مطلب