بایگانی برچسب ها: پروژه زراعت متراكم مخلوط

دانلود مقاله زیست شناسی اکوتکنولوژی

دانلود مقاله زیست شناسی اکوتکنولوژی

زیست شناسی اکوتکنولوژی فهرست مطالب فصل اول:     ۱-مقدمه ۱-۱-مفهوم اکوتکنولوژیچ ۱-۲-مسیرهای اصلی و مسیرهای تخصصی اکوتکنولوژی ۱-۳-برنامه های اصلی اکوتکنولوژی وتوسعه پایدار ۱-۴-اکوتکنولوژی و نقش های اجتماعی آن از NIRE ۱-۵- اهداف اکوتکنولوژی فصل دوم ۲-۱- سیستم  وتیور ۲-۱-۱- مقدمه ای برای سیستم ویتور ۲-۱-۲-وتیور چیست؟ ۲-۱-۳-اکوتکنولوژی سیستم وتپور و موارد مصرف آن ۲-۱-۴-گزارشی از سومین کنفرانس بین المللی وتیور در چنین شامل استفاده های مختلف از سیستم...

ادامه مطلب