بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک

دانلود پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک

دانلود پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک

پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک فهرست مقدمه ۳ فلسفه وجودی محصول: ۴ آنالیز رابطه اجتماعی ۵ نتیجه گیری: ۶ آنالیز توسعه تاریخی ۸ آنالیز رابطه محیطی ۱۱ نمونه ای از کمربند در کالسکه های مسافرتی ۱۳ آنالیز ارگونومی: ۱۵ مهمترین اصل آنتروپومتری در طراحی: ۱۶ آنالیز بازار ۱۹ آنالیز کارکرد عملی ۲۷ آنالیز ساختار فنی ۳۱ آنالیز مونتاژ: ۳۴ آنالیز گشتالت ۳۶ آنالیز زیبا شناختی: ۳۹ آنالیز مواد و روشهای ساخت ۴۰ آنالیز استانداردهای مدون ۴۴ آنالیز...

ادامه مطلب