بایگانی برچسب ها: Development of DArT markers in olive (Olea europaea L.) and usefulness in variability studies and genome mapping

مقاله کشت و زرع علمی در زیتون و تاثیر آن در مطالعات متنوع

مقاله کشت و زرع علمی در زیتون و تاثیر آن در مطالعات متنوع

مقاله کشت و زرع علمی در زیتون و تاثیر آن در مطالعات متنوع و مسیر دهی ژنتیکیDARTتوسعه نشانه های کشت و زرع علمی Development of DarT markers in olive and usefulness in variability studies and genome mapping. در زیتون و تاثیر آن در مطالعات متنوع و مسیر دهی ژنتیکیDARTتوسعه نشانه های اطلاعات مقاله: ارائه شده و پس از بررسی در ۹ دسامبر در ۱۲ دسامبر همان سال پذیرفته شد. ۵,August,2011این مقاله کلمات کلیدی DarT(diversity array technology)                        ...

ادامه مطلب