بایگانی برچسب ها: Task Synchronization

دانلود مقاله Task Synchronization

دانلود مقاله Task Synchronization

Task Synchronization فهرست مطالب هماهنگ سازی task  و thread ها و Ada  : ۱ زمان دهی پویا و زمان دهی ایستا static semantic , dynamic semantic : 2 همزمانی و مناطق بحرانی ۴ هسته های مرکزی انحصاری ۵ غیر فعال کردن وقفه ها ۶ Semaphores 7 قفل چرخشی ۸ اجتناب از بن بست ۹ تولید اطلاعات به صورت استاتیک و مسائل امنیتی آن ۱۰ سیگنالها و ارتباطات میان پردازشی ۱۵ مدیریت پردازش ۱۸ هماهنگ سازی task  و thread ها و Ada  : اجرای یک برنامه تحت Ada دربرگیرنده  اجرای ی...

ادامه مطلب